ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวิทยากรสอนอาชีพ
โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  และจักกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการเนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
27 มิ.ย. 59 วิทยากรสอนอาชีพให้นักเรียนชั้นป.6 ทำกระเป๋าแฟชั่น
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
29 มิ.ย. 59 อบรมการจัดทำข้อมูลโรงเรียนประชารัฐSMSS
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ครูนิพัทธา นาคมี
05 ก.ค. 59 คณะครูอบรมหลักสูตรSTem
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฝ่ายบุคลากร
07 ก.ค. 59 นำนักเรียนชั้นป.4-6ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครูสายชั้นป.4-6
07 ก.ค. 59 นักเรียนอบรมยุวบรรณารักษ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายอุดม รัตนสังข์ ,นักเรียนชั้นป.6 2 คน
08 ก.ค. 59 วิทยากรสอนอาชีพป.5-ป.6 ครั้งที่ 1
10 ก.ค. 59 ครูอบรมห้องสมุดมีชีวิต

สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 นางนิพัทธา นาคมี นางสาวเพ็ญศิริ มากละม้าย
11 ก.ค. 59 ผู้อำนวยการโรงเรียนรับโล่ONET และ NT สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 และประชุมประจำเดือน
11 ก.ค. 59 วิทยากรสอนอาชีพป.5-ป.6 ครั้งที่ 2
15 ก.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559 / แห่เทียนจำนำพรรษา
23 ก.ค. 59 ถึง 24 ก.ค. 59 อบรมโรงเรียนสุจริต
25 ก.ค. 59 วิทยากรสอนอาชีพนักเรียน ป.5-6
13 ส.ค. 59 ถึง 14 ส.ค. 59 อบรมครูโรงเรียนประชารัฐ

จังหวัดพิษณุโลก นายณรงค์ ทองแตง นางนิพัทธา นาคมี นางประไพ ยาวไทยสงค์ นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์ นางลัคณา เรืองศิรรักษ์
18 ม.ค. 61 การอบรม e-GP ระยะที่ 4
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ธุรการ
19 ม.ค. 61 ประชุมคอนเฟอเรนซ์การรับนักเรียน
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
19 ม.ค. 61 ประชุมคอนเฟอเรนซ์ครูที่รับผิดชอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ครูนิพัทธา นาคมี
23 ม.ค. 61 ประชุมพิจารณาการดำเนินการของบประมาณโครงการโรงเรียนประชารัฐ
สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 ม.ค. 61 ประชุมการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สู่การปฏิบัติ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนิพัทธา นาคมี
27 ม.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.อุดม รัตนสังข์ นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์ นางนิพัทธา นาคมี นางลัคณา เรืองศิรรักษ์
03 ก.พ. 61 นักเรียนชั้นป.6 สอบonet
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ครูวิชาการ ครูประจำชั้นป.6
21 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดอรัญญฺิการาม ครูณรงค์ ทองแตงและคณะครู
23 ก.พ. 61 เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
26 ก.พ. 61 ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม นางนิรัญญา เครือฟั่น นางนิพัทธา นาคมี
28 ก.พ. 61 ทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 ป.4 ป.5
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
07 มี.ค. 61 นักเรียนชั้นป.3 สอบNT
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม นางกรทิพย์ ทองแตง นางนิพัทธา นาคมี
09 มี.ค. 61 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านน้อยปรึกอุทิศ อำเภอโพทะเล จังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผอ.อุดม รัตนสังข์ นางนิพัทธา นาคมี นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์ นางกชกร ใสแจ่ม
12 มี.ค. 61 ถึง 14 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
30 มี.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และจัดกิจกรรมopen house
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อรับทราบผลการเรียนนักเรียน  และชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  และร่วมกิจกรรมopen  house  
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู