ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวิทยากรสอนอาชีพ
โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  และจักกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการเนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
27 มิ.ย. 59 วิทยากรสอนอาชีพให้นักเรียนชั้นป.6 ทำกระเป๋าแฟชั่น
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
29 มิ.ย. 59 อบรมการจัดทำข้อมูลโรงเรียนประชารัฐSMSS
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ครูนิพัทธา นาคมี
05 ก.ค. 59 คณะครูอบรมหลักสูตรSTem
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฝ่ายบุคลากร
07 ก.ค. 59 นำนักเรียนชั้นป.4-6ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครูสายชั้นป.4-6
07 ก.ค. 59 นักเรียนอบรมยุวบรรณารักษ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายอุดม รัตนสังข์ ,นักเรียนชั้นป.6 2 คน
08 ก.ค. 59 วิทยากรสอนอาชีพป.5-ป.6 ครั้งที่ 1
10 ก.ค. 59 ครูอบรมห้องสมุดมีชีวิต

สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 นางนิพัทธา นาคมี นางสาวเพ็ญศิริ มากละม้าย
11 ก.ค. 59 ผู้อำนวยการโรงเรียนรับโล่ONET และ NT สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 และประชุมประจำเดือน
11 ก.ค. 59 วิทยากรสอนอาชีพป.5-ป.6 ครั้งที่ 2
15 ก.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559 / แห่เทียนจำนำพรรษา
23 ก.ค. 59 ถึง 24 ก.ค. 59 อบรมโรงเรียนสุจริต
25 ก.ค. 59 วิทยากรสอนอาชีพนักเรียน ป.5-6
13 ส.ค. 59 ถึง 14 ส.ค. 59 อบรมครูโรงเรียนประชารัฐ

จังหวัดพิษณุโลก นายณรงค์ ทองแตง นางนิพัทธา นาคมี นางประไพ ยาวไทยสงค์ นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์ นางลัคณา เรืองศิรรักษ์